این کودک یتیم نیست، سوری نیست، گورها هم واقعی نیستند.

شایعه: کودک یتیم سوری بین گورهای والدینش خوابیده است. این عکس در سایت ها و صفحه های بسیاری با این عنوان پخش شده و احساسات همگان را بر انگیخته است. به تازگی به صفحات فارسی زبان هم رسیده است و آن‌ها هم …