دکتر رضایی اولین کاشت نخاعی را انجام نداده!

دکتر رضایی محققی ارزشمند و پزشک بزرگی است که قدمی در راه پیشرفت علم برداشته؛ اما نه رکوردی ثبت کرده و نه ادعایی گزاف دارد. نمونه شایعه: دانشمند جوان کشورمان آقای دکتر علی رضایی موفق به اولین کاشت نخاع…