از افسانه‌های محلی: نجات جان چرچیل توسط فلمینگ پدر و پسر!

نجات جان وینستون چرچیل توسط فلمینگ؟ این داستان از سال ۱۰۰ در حال انتشار است. و البته به خاطر هم‌زمانی  زندگی چرچیل و فلمینگ  این شک را بوجود می‌آورد که ممکن است داستان درست باشد اما داستان‌های مشابهی …