دکتر حسابی و داستان‌های غلو آمیز

بسیاری از فرهیختگان و شاگردان دکتر حسابی این موارد را شایعات و اغراق‌های پسر او می‌دانند. داستان‌های متفاوتی از زندگی دکتر حسابی شنیده‌ایم. موارد زیر به او منسوب شده است: موسس دانشگاه تهران مرد علمی س…