نوابیغ را بشناسیم! اینبار مخترع ماشین بدون سوخت!

یکی دیگر از نوابیغ قانون نسبیت انیشتین، قانون دوم ترمودینامیک و قانون دوم نیوتن را باطل کرد! نوابیغ جمع نابغه نیست. نوابیغ به کسانی اطلاق می‌شود که ادعای نبوغ دارند. دکتر محمودیان استاد و رئیس دانشکده…

نوابیغ چه کسانی هستند؟!

 اشتباه نکنید! نوابیغ جمع نابغه نیست. نوابیغ به کسانی اطلاق می‌شود که ادعای نبوغ دارند! دکتر محمودیان استاد و رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه شریف و مدیر انجمن ریاضی ایران (در زمان نگارش مقاله) و همکارشان …