رفتار جنسی بابون‌ها و شباهت آن با رفتار جنسی بشر

بابون‌ها هیپی‌اند و میزان زیادی از آمیزش جنسی دارند و هرگز نمی جنگند. آیا داستان به این جذابی واقعیت هم دارد؟ این مطلب از مقاله‌ی Henry Nicholls منتشرشده در BBC برگرفته شده است. فایل صوتی متن را می‌تو…