قدرت موسیقی

به همان طریقی که یک ماده مخدر با افزایش دوپامین شما را در یک میل به مصرف بیشتر باقی می‌گذارد، موسیقی هم اعتیاد آور می‌شود. خواه ولفگانگ آمادئوس موتسارت باشد، یا جونی میچل، ادل یا تازه کارهایی مثل فران…