چگونه شایعات را تشخیص دهیم؟

چند روش و راهبرد برای تشخیص شایعات و اخبار غلط اینکه شایعات چرا شکل می‌گیرند و انگیزه‌ی شایعه‌سازان چیست خود نیاز به بررسی و بحث مفصلی دارد اما تشخیص شایعات و خبرهای جعلی با آنکه گاهی ممکن است بسیار د…

انیشتین و اثبات وجود خدا

می‌توان گفت اینیشتین همواره در هاله‌ای میان آتئیست و آگنوستیک غوطه‌ور بود. به عبارت دیگر انیشتین هیچگاه باورمند به وجود خدا نبوده است. شایعه بحث دینی و اثبات خدا توسط انیشتین جوان به استادش را بخوانید…