نقدی بر تناقضات عرفان حلقه

در مباحث مختلف به مقوله عرفان‌های نوظهور پرداخته‌ایم، عرفان حلقه به این دلیل که مدعای علمی و درمان بیماری دارد بیشتر مورد بررسی ما قرار گرفته است. آرمین سلیمانی از محققان خوب دین و عرفان در کتابچه‌ای …