محاسبه سرعت فرشتگان با تئوری نسبیت!

اثبات اعجاز علمی قران با استفاده از فرمول‌های فیزیک و ریاضیات برای عوام به کاری معمول در فضای مجازی تبدیل شده، یکی از موارد آن اثبات جنسیت و سرعت فرشتگان بر اساس نظریه نسبیت است! نمونه شایعه را ببینید…