همئوپاتی یا فریب درمانی!

در بسیاری از کلاه‌برداری‌های شبه‌علمی به فیزیک جدید می‌رسید که عاقبت به شکلی بی‌سر و ته به متافیزیک پیوند می‌خورد. هومئوپاتی یا هومیوپاتی (Homeopathy): بر اساس یک جمع‌بندی کلی از تعاریف متفاوتی که برا…