معجزه برای فروش

باور درمانی (Faith Healing، ایمان‌درمانی، انرژی‌درمانی) روش درمانی‌ست که در آن بیماران با متوسل شدن به شفادهنده‌ها (Healer) سعی در درمان بیماری خود از طریقی غیر از روش مرسوم پزشکی را دارند. این روش در…

نقدی بر تناقضات عرفان حلقه

در مباحث مختلف به مقوله عرفان‌های نوظهور پرداخته‌ایم، عرفان حلقه به این دلیل که مدعای علمی و درمان بیماری دارد بیشتر مورد بررسی ما قرار گرفته است. آرمین سلیمانی از محققان خوب دین و عرفان در کتابچه‌ای …

تناقضات آشکار عرفان حلقه در صدای آمریکا

عرفان حلقه چیزی غیر از ادعاهای بی‌اساس ارائه نداده. اینکه شخصی به چیزی باور داشته باشد قابل احترام است، اما اینکه آن را علمی بداند، به دیگران توصیه کند و سلامت آنها را به مخاطره بیندازد؛ نیازمند اثبات…

بررسی و نقد ارزش علمی مدارک محمدعلی طاهری بنیان‌‌گذار عرفان حلقه

عرفان همانگونه که از نامش پیداست علم گریز است. هیچ اثبات علمی ندارد و با بازیگوشی میان علم و شبه‌علم در نوسان است. بارها زوایای عرفان کیهانی یا عرفان حلقه را کاویده‌ایم و بدان از جهات گوناگون نگریسته‌…

معجزه برای فروش

باور درمانی (Faith Healing، ایمان‌درمانی، انرژی‌درمانی) روش درمانی‌ست که در آن بیماران با متوسل شدن به شفادهنده‌ها (Healer) سعی در درمان بیماری خود از طریقی غیر از روش مرسوم پزشکی را دارند. این روش در…