راز حفره غول آسا و اسرار آمیز سیبری

این حفره می‌تواند یک فروگودال باشد که در علم زمین‌شناسی یک فرورفتگی‌ طبیعی است که به دلیل فرایندهای کارستی در سطح زمین بوجود آمده‌. تصویری از یک حفره‌ی غول‌آسا در یکی از شمالی‌ترین نواحی سیبری چندروزی…