پرفسور بالتازار در ایران می زیسته؟

آیا شخصیت کارتون پرفسور بالتازار واقعیت داشته و روزی در ایران می زیسته؟ ظاهرا داستان از خبرگزاری مهر آغاز شده است، خبرگزاری مهر در یک گزارش به معرفی آزمایشگاه و محل کار یکی از پزشکان فرانسوی در کبودرآ…