خطر امواج تلفن همراه چقدر است؟

برآیند تحقیقات علمی نشان می‌دهد که تا امروز رابطه مستقیمی میان این امواج و سرطان در انسان پیدا نشده است. در دنیای امروز همه ما در معرض امواج الکترومغناطیسی در بازه 30kHz تا 300GHz قرار داریم. این اموا…