پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی چه؟

به لحاظ لغوی ریشه کلمه پارادوکس (Paradox)، از کلمه یونانی پارادوکسون (Paradoxon) است که آن نیز خود از دو بخش تشکیل شده: پیشوند پارا (Para) به معنی متفاوت و کلمه دوکسا (Doxa) به معنی نظر/عقیده. به عبار…