چگونه از سکته جان سالم بدر ببریم؟

امداد به این صورت نیست که خودتان با سرفه کردن جلوی حمله قلبیتان را بگیرید! اگر چنین عملی امکان پذیر بود تا کنون باید بارها از طرف پزشکان و بیمارستان ها به مردم توصیه می‌شد. شایعه‌ای که در فضای مجازی م…