انیشتین و اثبات وجود خدا

می‌توان گفت اینیشتین همواره در هاله‌ای میان آتئیست و آگنوستیک غوطه‌ور بود. به عبارت دیگر انیشتین هیچگاه باورمند به وجود خدا نبوده است. شایعه بحث دینی و اثبات خدا توسط انیشتین جوان به استادش را بخوانید…