یادداشت‌ها

با این ۱۰ پرسش ادعاهای دروغین علمی را تشخیص دهید

مطالب شبه علمی، یعنی مجموعه فرضیه‌ها، ادعاها و روش‌هایی که به غلط علمی قلمداد می‌شوند، معمولاً تبدیل به پایه و بنیاد برخی عادت‌های ما (اغلب درمانی یا مربوط به سبک زندگی) می‌گردند. حال آنکه اسناد علمی …