شایعات ایرانی

ظروف و دستبندهای مسی چه تاثیری دارند؟