شایعات خارجی

آیا خوردن بال مرغ برای زنان خطرناک است؟