شایعات ایرانی

لباس فارغ‌التحصیلی برگرفته از لباس ابن‌سینا نیست