شایعات ایرانی

رمزِ برعکس در عابربانک برای اطلاع به پلیس است؟