شایعات ایرانی

بنی‌آدمی که در سازمان ملل پیدا نمی‌شود