شایعات ایرانی

پرفسور سمیعی خواننده ترک را درمان نکرده!