شایعات خارجی

آیا جنین ۲۱ هفته‌ای از پزشک جراحش تشکر کرد؟