شایعات ایرانی

پرتاب تخم مرغ به شیشه جلوی خودرو؛ شیوه جدید کدام سارقان؟