هنرِ دانش

در هنگام بارش باران بهتر است بدویم یا راه برویم؟