هنرِ دانش

چگونه عمل تفریق را با استفاده از عمل جمع انجام دهیم؟