هنرِ دانش

آیا می‌توانید به برداشت اول خود اعتماد کنید؟