شبه علم

نتیجه بزرگترین تحقیقات انجام شده بر هومیوپاتی: کاملاً بی‌اثر!