شایعات خارجی

استنفورد؛ روستایی کشاورز، فرماندار کالیفرنیا یا مالک دانشگاه؟!