شایعات ایرانی

خواص ضدسرطانی موز با لکه‌های تیره چقدر صحیح است؟