شبه علم

رابطه‌ای میان گروه خونی با رژیم غذایی و شخصیت شما وجود ندارد