شایعات ایرانی

آیا با کندن موی سفید تعداد آن بیشتر می‌شود؟