شایعات ایرانی

مسمومیت لپتوسپیروسیس ناشی از نوشابه قوطی شایعه است