شایعات خارجی

یافتن کشتی نوح؛ یکی از بزرگترین فریب‌های قرن