شبه علم

شیادان در لباس پزشک. اینبار پروفسور خورسند!