شایعات خارجی

شایعه مسلمان شدن سونیتا ویلیامز و نیل آرمسترانگ