شبه علم

نوابیغ را بشناسیم! اینبار مخترع ماشین بدون سوخت!