شایعات خارجی

ظهور دجال، تولد آدم فضایی یا اختلال ژنتیکی؟!