شایعات ایرانی

سوراخ کردن نوک انگشتان راه نجات از سکته نیست