شایعات ایرانی

سوتین ایرانی ۲۰۰۰ ساله تنها یک شوخی است!