شایعات ایرانی

دکتر زامبونی: مدعی درمان ام اس با روشی غیرعلمی و بی‌فایده