شایعات ایرانی

مورچه و دانشمندان خیالی که مسلمان شدند