شایعات ایرانی

!پومپه دیوس سردار ایرانی ارتباطی به ناسزای «دیوث» ندارد