شایعات ایرانی

کلیسایی با استخوانهای مسلمانان یا مسیحیان؟