هنرِ دانش

رژیم های لاغری کوتاه مدتِ سنگین، غیر علمی و غیر عملی هستند.