شایعات ایرانی

نامه‌هایی منسوب به عمربن خطاب و یزدگرد سوم اصالت ندارند.