شبه علم

پاسخ وزارت بهداشت اتریش: عالیشاهی اصلا پزشک نیست